De informatie op deze internetsite wordt door Blackheadmaskershop.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Blackheadmaskershop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

De internetsite van Blackheadmaskershop.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door Blackheadmaskershop.nl worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Blackheadmaskershop.nl. Blackheadmaskershop.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Blackheadmaskershop.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay out en vormgeving van deze internetsite rusten bij Blackheadmaskershop.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blackheadmaskershop.nl niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Blackheadmaskershop.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van Blackheadmaskershop.nl, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite.